VWO+

Wat is vwo plus

Het vwo plus is voor alle leerlingen die deelnemen aan het vwo op het Zuyderzee Lyceum. De aanpak voor meer- en hoogbegaafde leerlingen werkt erg goed voor alle vwo leerlingen. De ambitie van het vwo plus is, om alle leerlingen op zijn of haar niveau te laten presteren, zodat de leerlingen met plezier en motivatie naar school gaan en zichzelf blijven ontwikkelen.

Binnen het vwo plus is bij de mentoren en vakdocenten veel kennis over meer of hoogbegaafdheid. De relatie tussen de docent en de leerling is erg belangrijk. Leren is je iets eigen maken, het verleggen van je eigen grenzen in kennis en vaardigheid. Dat betekent dus dat je je onzekerheden aangaat en fouten mag maken om van te leren. De docent zal de leerling zo goed mogelijk in dit leerproces begeleiden. Dit wordt binnen de lessen op verschillende manieren ingezet zoals het aanbieden van extra leerstof of verdiepende of verbredende opdrachten. 

Complexer in plaats van meer
Meer- en hoogbegaafde leerlingen denken, leren en stellen vragen op een andere manier. Dit wordt ook wel hogere orde manier van denken genoemd. 

Bij hogere orde vragen en opdrachten zijn voor het antwoord of de uitvoering de vaardigheden analyseren, evalueren en creëren nodig. Het zijn vragen en opdrachten die zich richten op: kritisch nadenken, probleemoplossend denkvermogen, zelfstandig op zoek gaan naar informatie en een onderbouwde discussie hierover voeren.

Signalering van meer- en hoogbegaafdheid
In het eerste jaar wordt er bij alle leerlingen op het vwo de IST (Intelligentie Structuur Test) afgenomen door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO). Bij een IST worden de onderdelen algemene intelligentie, geheugen en algemene kennis elk met drie soorten opgaven gemeten; verbale, numerieke en figurale opgaven. Het CBO geeft de mentor handreikingen en deze bespreekt de bevindingen met de leerling en de ouders/verzorgers.

Belangrijke elementen en voordelen van het vwo plus
– contacten met gelijkgestemden, dit draagt bij aan de schoolse betrokkenheid en prestaties van leerlingen 

– positief lerende sfeer
– Top Down leren; eerst nut uitleggen van lesstof, waarom moet ik dit leren   
bijvoorbeeld
– aanhaken bij kennisniveau van de leerling

– mogelijkheid tot gebruik van maken van een Skip-kaart. Leerlingen mogen met een skip-kaart 2 lesuren in de week skippen in overleg met docent en mentor om in deze vrij gekomen tijd zich te richten op bijvoorbeeld andere vakken of projecten.
– Weinig herhaling
– Beknopte instructies
– Beroep op creativiteit en autonomie

Begeleiding

Alle mentoren die werkzaam zijn binnen het vwo plus hebben uitgebreide scholing gehad over meer- en hoogbegaafdheid en hebben veel ervaring met deze doelgroep.
De leerlingbegeleider onderbouw volgt momenteel de opleiding tot Specialist Hoogbegaafdheid. Dit is een speciale opleiding om de meer- en hoogbegaafde leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Daarnaast werkt er een coördinerend ECHA-specialist (European Counsil of High Ability-specialist) op het Zuyderzee Lyceum. 

Leren leren
Leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn hebben op de basisschool vaak niet of weinig hoeven leren en hebben daardoor onvoldoende executieve functies ontwikkeld. Op het Zuyderzee Lyceum kunnen de mentoren, vakdocenten en/of de leerlingbegeleider helpen bij het aanleren van deze belangrijke vaardigheden. Het kan gaan om de volgende vaardigheden: 

– Leren leren
– Leren plannen
– Leren organiseren
– Rijen woordjes leren
– Grote hoeveelheden tekst leren
– Hoofd en bijzaken leren te onderscheiden voor het leren van een toets
– Leren samenvatten
– Leren concentreren

Bovenstaande vaardigheden zijn ontzettend belangrijk om te leren. 

Het onvoldoende beheersen van deze vaardigheden is een risico op onderpresteren. Onderpresteren kan zich uiten in demotivatie, geen tot weinig zelfdiscipline en  zodoende niet meer kunnen presteren op het verwachte niveau. Met onze manier van werken proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Indien dit toch aan de orde is dan zetten we extra expertise en begeleiding in, om de leerling weer in zijn/haar kracht te zetten. 

Samenwerking met ouders 
Zoals te zien is in het bovenstaande model is de rol van ouders/verzorgers uiteraard heel belangrijk. Om ouders te ondersteunen bieden wij voorlichting aan over meer- en hoogbegaafdheid en begeleiding bij bijvoorbeeld  huiswerk, planning en het behouden of hervinden van motivatie.

Kortom, het Zuyderzee Lyceum wil alle leerlingen op zijn of haar niveau laten presteren zodat de leerlingen met plezier en motivatie naar school te gaan en zichzelf blijven ontwikkelen.

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2021-2022?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken 2021-2022