Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

 

website link test call center

School maken we samen

Vanuit dit gegeven hechten wij groot belang aan ouderparticipatie.
Zo kent het Zuyderzee Lyceum een aantal inspraakorganen zoals:

Ouderklankbordgroep Zuyderzee Lyceum Emmeloord

Als opvolger van de KOC’s is in Emmeloord in oktober 2017 de ouderklankbordgroep (OKG) van start gegaan.

Na een algemene oproep in oktober 2017 hebben liefst 13 ouders/verzorgers positief gereageerd.
De schoolleiding hecht groot belang aan goed contact met ouders en ouderbetrokkenheid. Door middel van de klankbordgroep kunnen ouders gevraagd en ongevraagd feedback geven, reflecteren, adviseren en evalueren. Met als kerndoelen het onderwijs aan de kinderen, onze leerlingen, voortdurend te verbeteren waar nodig en mogelijk, te werken aan korte en duidelijke communicatielijnen en borging van onderwijskwaliteit.
U kunt uw opmerkingen, zorgen, tips en tops richten aan de ouderklankbordgroep via de e-mail:okg@zuyderzeelyceum.nl.

De ouderraad

De ouderraad ondersteunt de school o.a. bij activiteiten en festiviteiten  en organiseert jaarlijks een thema-avond voor ouders. U kunt de ouderraad  voor vragen, suggesties of ideeën bereiken via het e-mail adres: ouderraad@zuyderzeelyceum.nl

De leden van de ouderraad:

  • Dhr. Hommel (vz)
  • Mevr. Terpstra
  • Mevr. van Haut
  • Mevr. van der Bij
  • Mevr. de Jong

De KOC (kleine ouder commissie)/Ouderpanel

In Lemmer werken we met een KOC/ouderpanel.  Ouders worden aan het begin van het schooljaar gevraagd gedurende een jaar plaats te nemen in dit panel om mee te denken over diverse  thema’s.

Klankbordgroep ouders van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Drie keer per jaar komt dit ouderpanel bijeen om over diverse zorg gerelateerde thema’s  te praten en te klankborden.

MR oudergeleding

De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders, personeel en leerlingen worden vertegenwoordigd

De MR spreekt voor zowel ouders. leerlingen als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht.

De leden van de oudergeleding zijn:

  • Mevr.de Bree Wondergem
  • Vacature
  • Vacature

Mediatheek vrijwilligers
Het Zuyderzee Lyceum heeft een goed uitgeruste mediatheek waar boeken geleend kunnen worden maar waar een leerling  ook ongestoord kan werken. Voor de bemensing van de mediatheek zoeken we jaarlijks ouders die als vrijwilliger mee willen draaien in de mediatheek. U kunt zich hiervoor aanmelden bij p.scholtens@zuyderzeelyceum.nl

Lestijden en vakantierooster

Benieuwd naar onze lestijden en het vakantierooster 2021-2022?

Data toetsweken en SE

Klik hier voor alle data van de toetsweken 2021-2022